Dobro došli na sajt advokatske kancelarije Vukić

Naša kancelarija nudi širok asortiman pravnih usluga, aktivnu podršku pravnim i fizičkim licima, rešavanje konkretnih pravnih problema, sudskih i vansudskih sporova. Osnovni cilj nam je zaštita Vaših prava i interesa kroz profesionalnu saradnju, a imperativ je izgradnja dugotrajnog poslovnog odnosa zasnovanog na međusobnom poverenju.

Advokat Vukic

Nudimo Vam usluge u sledećim oblastima

• Sačinjavanje građanskopravnih podnesaka;

• Sačinjavanje vansudskih poravnanja;

• Sačinjavanje građanskopravnih ugovora;

• Sačinjavanje ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života;

• Sačinjavanje bračnih ugovora i ugovora o upravljanju i raspolaganju zajedničkom imovinom;

• Sačinjavanje sporazuma o razvodu braka;

• Savetovanje u vezi testamenta;

• Savetovanje u vezi razvoda braka;

• Upis i zaštita prava svojine na nepokretnostima;

• Zaštita stvarnih prava;

• Zaštita od nasilja u porodici;

• Zaštita prava deteta.

• Zastupanje u parničnim predmetima;

• Zastupanje u radnim sporovima;

• Zastupanje u porodičnim sporovima;

• Zastupanje u postupku izvršenja;

• Zastupanje u vanparničnim predmetima;

• Zastupanje u ostavinskom postupku;

• Zastupanje u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku.

• Zastupanje u radnim sporovima i pregovorima oko mirnog rešenja spora;

• Sačinjavanje ugovora o radu;

• Savetovanje u vezi ugovora sa klauzulama o zabrani konkurencije;

• Sačinjavanje internih akata, pravilnika i procedura;

• Sačinjavanje Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti;

• Sačinjavanje Pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, pravilnika o zabrani zlostavljanja na radu i zabrani diskriminacije;

• Provera i usaglašavanje poslovanja klijenta sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

• Zastupanje u privrednim sporovima;

• Zastupanje u postupku stečaja i reorganizacije;

• Korporativno upravljanje;

• Osnivanje svih pravnih formi privrednih društava i pravnih lica;

• Sačinjavanje osnivačkih ugovora, statuta i drugih internih dokumenata;

• Sačinjavanje svih vrsta ugovora u privredi;

• Savetovanje oko zaključenja ugovora o kreditu.

• Pravna „due diligence” analiza i izveštaji;

• Internet trgovina.

Odbrana okrivljenog u krivičnom postupku;

• Odbrana okrivljenog u prekršajnom postupku;

Zastupanje oštećenog u krivičnom postupku;

Sačinjavanje pisane odbrane u prekršajnom postupku;

• Sprečavanje i upravljanje kriminalnim rizicima preduzetnika i privrednih društva;

• Saveti u vezi krivičnih dela protiv privrede;

• Krivična dela na internetu i društvenim mrežama.

• Zastupanje u upravnom postupku i upravnom sporu;

• Zastupanje pred inspekcijskim organima;

• Zaštita prava na pristup informacijama od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti;

• Zastupanje pred organima Poreske uprave;

• Savetovanje i zaštita ličnih podataka;

• Ostvarivanje prava stranaca pred Upravnim organima.

Registracija žiga, patenata i drugih prava intelektualne svojine;

Zaštita autorskih i srodnih prava;

Deponovanje autorskog dela;

Zaštita prava interpretatora;

Zastupanje pred Zavodom za intelektualnu svojinu;

Sačinjavanje Ugovora o prenosu prava intelektualne svojine, ugovora o sponzorstvu, ugovora o licenci i drugih autorskih ugovora.

Zastupanje u sudskim postupcima radi zaštite prava potrošača;

Zastupanje saveza i udruženja u postupku zaštite kolektivnog interesa potrošača;

Vansudsko rešavanja potrošačkih sporova;

Sačinjavanje reklamacija i savetovanje u postupku reklamacije radi ostvarivanja prava potrošača;

Zaštita potrošača u postupku ostvarivanja prava na naknadu štete;

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju;

Savetovanje u vezi pitanja od značaja za položaj i zaštitu potrošača.

• Pravna podrška IT sektoru;

• Savetovanje povodom politike privatnosti i politike kolačića (Privacy & Cookie Policy);

• Savetovanje u oblasti nelojalne konkurencije na internetu;

• Zaštitu podataka na internetu i usklađivanje sa GDPR standardima;

• Zaštita potrošača na internetu;

• Sačinjavanje ugovora o distribuciji video igara;

• Sačinjavanje dokumenata za web sajtove, uslova korišćenja (Terms of Use), sporazuma i Tech i SaaS ugovora.

Asset management

• Kontrola i plaćanje tekućih računa, poreza, komunalija i drugih fiskalnih i parafiskalnih davanja.

Kontakt

Postavite pitanje advokatu ili nekom od članova tima ili zakažite konsultacije, a naš tim će Vam ubrzo dati odgovor ili Vas kontaktirati.

Kontakt forma