Politika privatnosti advokatvukic.rs

POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Advokat Vukić poštuje Vaše pravo da znate kako se Vaši podaci obrađuju na sajtu https://advokatvukic.rs

Politika privatnosti je usklađena sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) kao i sa GDPR-om (Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti) tako da su posetiocima iz EU (Evropske unije) takođe zaštićeni podaci onako kako propisuje zakonodavstvo na teritoriji na kojoj žive.

Politika privatnosti odnosno Politika zaštite podataka o ličnosti je od velike važnosti kako bi korisnici shvatili na koji način se njihovi podaci prikupljaju, koriste i na druge načine obrađuju kada koriste advokatvukic.rs internet stranicu.

Ova Politika privatnosti se primenjuje na obrađivanje ličnih podataka na stranici advokatvukic.rs, a ne na obradu podataka koja se može desiti na drugim internet stranicama (sajtovima).

O vlasniku internet stranice (sajta) advokatvukic.rs možete pronaći više detalja na u delu „o meni“. Politika zaštite podataka o ličnosti koja se tiče obrade podataka na sajtu advokatvukic.rs sačinjena je u više segmenata, te Vas ohrabrujemo da pažljivo pročitate svaki segment ove Politike privatnosti, pre nego što nastavite sa upotrebom advokatvukic.rs.

POLITIKA PRIVATNOSTI – UVOD

Korišćenjem usluga advokatvukic.rs-a, možete ostaviti razne podatke, uključujući i one koji se mogu smatrati Vašim ličnim podacima. Kada se Vaši lični podaci obrađuju Vi stičete prava garantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ako ste stanovnik Republike Srbije) i Opštom uredbom Evropske unije o zaštiti podatka o ličnosti (GDPR – ukoliko ste stanovnik EU).

Prava o kojima se govori, detaljnije su objašnjena i sastavni su deo ove Politike privatnosti. Advokatvukic.rs smatra se rukovaocem podataka nad Vašim ličnim podacima, uzimajući u obzir da tim advokatvukic.rs odlučuje o svrsi i načinu obrade podataka o ličnosti koji se ostave na sajtu advokatvukic.rs. U skladu sa tim da je Advokatvukic.rs rukovaoc nad podacima koje ostavite na sajtu, to nam daje pravo da obrađujemo Vaše podatke, ali isto tako i imamo obavezu da ih štitimo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i/ili Opštom uredbom Evropske unije o zaštiti podatka o ličnosti, kao i ovom Politikom privatnosti.

PODACI KOJE OBRAĐUJEMO

Mi obrađujemo (ili potencijalno obrađujemo) razne kategorije podataka o ličnosti iz razloga kako bi pružili usluge na najadekvatniji mogući način.

Elektronski identifikacioni podaci:

 • IP adresa
 • Pretraživač koji koristite (Browser)
 • Operativni sistem koji koristite
 • Unikatne elektronske identifikatore

Identifikacioni podaci:

 • Ime i prezime
 • Email adresu (adresu elektronske pošte)
 • Mesto stanovanja: Grad, ulica i broj
 • Broj telefona
 • Dodatne podatke koji su neophodni za pružanje željene usluge za koju se korisnik opredeli
 • Ostale podatke koje korisnik svojevoljno ostavi putem kontakt fore ili putem forme zakazivanja usluga

Osim podataka koji su neophodni kako bi se realizovala određena usluga, korisnici samovoljno ostavljaju svoje lične podatke.

KOLAČIĆI (COOKIES)

Svaki pretraživač putem kojeg korisnici dolaze na sajt advokatvukic.rs dobiće kolačić (cookie) od nas. Korišćenje kolačića je neophodno kako bi advokatvukic.rs omogućio najbolje moguće iskustvo na sajtu svakome ko ga poseti.

Korišćenje kolačića nam omogućava da unapredimo navigaciju na sajtu, analiziramo aktivnosti svakog posetioca na sajtu, promovišemo svoje usluge i dostavljamo sadržaj trećih lica.

ZAŠTITA PRIKUPLJENIH PODATAKA

Advokatvukic.rs ne prikuplja, niti zadržava Vaše lične podatke u suvišnoj meri, osim onoliko koliko je neophodno za nesmetano funkcionisanje. Koriste se tehničke i organizacione mere u skladu sa dobrom poslovnom praksom kako bi se osigurale prikladne tehničke i organizacione mere za zaštitu Vaših ličnih podataka od slučajnog ili nezakonitog gubitka, promene, krađe, neovlašćenog uvida, otkrivanja i/ili pristupa, neovlašćenog i nezakonitog korišćenja, kao i od drugih nezakonitih vidova obrade.

RUKOVALAC I OBRAĐIVAČ PODATAKA

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti:

Rukovalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje.

Rukovalac je dužan da preduzme odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa ovim zakonom i bio u mogućnosti da to predoči, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode fizičkih lica.

Obrađivač je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

Ako se obrada vrši u ime rukovaoca, rukovalac može da odredi kao obrađivača samo ono lice ili organ vlasti koji u potpunosti garantuje primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose.

VAŠA PRAVA

 1. Pravo da povučete Vašu saglasnost o obradi vaših ličnih podataka koje ste podelili na sajtu advokatvukic.rs
 2. Pravo na pristup Vašim podacima koje poseduje i obrađuje advokatvukic.rs
 3. Pravo da zahtevate ispravku, izmenu ili dopunu datih podataka, koji su prvobitno bili netačni ili više ne važe
 4. Pravo da zahtevate da se Vaši podaci koje poseduje i obrađuje advokatvukic.rs budu obrisani.
 5. Pravo da uložite prigovor ili primedbu na način na koji čuvamo ili obrađujemo Vaše podatke
 6. Pravo da ograničite upotrebu podataka koje poseduje i obrađuje advokatvukic.rs
 7. Pravo da vaši podaci koje poseduje i obrađuje advokatvukic.rs budu preneseni/podeljeni na drugu lokaciju.
 8. Da uložite žalbu/prijavu na način na koji se obrađuju ili čuvaju vaši podaci na sajtu advokatvukic.rs bilo kom nadležnom organu koji se bavi zaštitom podataka o ličnosti.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem naše kontakt forme i u najkraćem mogućem roku biće reagovano na Vaš kontakt.

KOLIKO DUGO SE ČUVAJU VAŠI PODACI

Prikupljeni podaci na sajtu advokatvukic.rs čuvaju se onoliko koliko je to neophodno radi ispunjenja zahtevane usluge, ali i duže od toga. Nakon izvršene usluge, podaci se čuvaju radi statistike i evidencije, kako bi se poboljšao rad sajta i usluga koje nudi. Međutim, Vaši podaci neće biti javno prikazani niti bilo sa kim deljeni, osim sa najužim saradnicima sajta bez kojih realizacija usluga nije moguća.

Ukoliko želite da Vaši podaci budu obrisani iz baze podataka advokatvukic.rs, pošaljite nam dopis putem elektronske pošte (e-mail) u kojem zahtevate brisanje svih ili nekih podeljenih podataka.

KOME SVE DELIMO VAŠE PODATKE

Postoji mogućnost da Vaši podaci budu podeljeni sa trećim licima. Razlog za deljenje podataka jeste unapređenje usluga koje se nude na advokatvukic.rs, kao i u svrhe analitike, marketinga ili nekih drugih razloga koji služe da se rad advokatvukic.rs unapredi.

Treća lica se mogu biti:

Stručni saradnici, prijatelji sajta, konsultanti, i druga lica koja se staraju da se unapredi rad samog sajta, da se unapredi način usluga koje se pružaju putem sajta i koji rade na održavanju i tehničkoj podršci samog sajta.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova politika privatnosti može se povremeno menjati.

Suštinske modifikacije tiču se Vaših prava, obaveza i stanja koje se odnose na obradu i zaštitu Vaših ličnih podataka. Suštinske modifikacije mogu da se odnose na plasiranje novih usluga, upotrebu novih tehnologija i obradu Vaših podataka za nove svrhe. Ako dođe do suštinskih modifikacija mi ćemo Vas obvestiti o tome i daćemo Vam šansu da se upoznate sa promenama, pre nego što one stupe na snagu.

Male modifikacije su one koje se ne tiču Vaših prava, obaveza u vezi sa obradom i zaštitom Vaših podataka. Ove modifikacije mogu i da se odnose na strukturu ove politike, organizacione i gramatičke promene teksta, kako bi politika bila jasnija.

Ova politika privatnosti stupa na snagu 01. novembra 2020. godine